W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obiekty sportowe nieczynne od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

XML

Treść

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 546) Centrum Obsługi Edukacji i Sportu informuje, że od dnia 27 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku wszystkie obiekty sportowe zarządzane przez COEiS będę nieczynne. 

Zgodnie z §1 pkt 1 lit. d Rozporządzenia „Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.” 

Jednocześnie informujemy, że:

- SPORT ZAWODOWY - zgodnie z art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

- LIGA ZAWODOWA – zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie to liga utworzona przez właściwy polski związek sportowy, zarządzana przez osobę prawną w formie spółki kapitałowej na podstawie umowy pomiędzy polskim związkiem sportowym a spółką zarządzającą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

- STYPENDIUM SPORTOWE – zgodnie z ustawą o sporcie wyróżnia się stypendia sportowe klubowe (ustanowione i finansowane przez klub sportowy), stypendia sportowe ustanowione i finansowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz stypendia sportowe finansowane z budżetu państwa. Ponadto stypendium musi spełniać następujące kryteria:

- musi oznaczać realną pomoc finansową udzielaną komuś przez państwo lub inny podmiot ze względu na jego szczególne umiejętności i mającą wesprzeć jego rozwój (w tym przypadku rozwój sportowy)

- nie może być udzielone dla pozoru, np. wyłącznie w celu umożliwienia uprawianiu sportu, czyli korzystania z działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego

- nie może być symboliczne (realna pomoc finansowa) ani pozorne (dla uzyskania konkretnych korzyści  lub obejścia przepisów, bo takie okoliczności powodują, że traktowane jest jako czynność nieważna,

- w przypadku stypendiów sportowych ustanowionych i finansowanych przez klub sportowy rodzaj takiej formy wsparcia dla zawodników powinien być wskazany w statucie podmiotu, a zasady jego przyznawania jasno określone. Stypendium powinno być udzielane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (powinno mieć to odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji) w okresie poprzedzającym wprowadzenie ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – w przeciwnym razie może być traktowane jako wspomniana czynność pozorna niewywołująca skutków prawnych.

- jego udzielenie, jako czynność pozorna niewywołująca skutków prawnych, może być potraktowana (przy założeniu korzystania z działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego) jako sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 546) i stanowić podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności, włącznie z odpowiedzialnością karną w związku ze sprowadzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób (art, 165 § 1 kodeksu karnego). 

W związku z powyższym przestrzegamy kluby sportowe, które chcąc prowadzić działalność związaną ze sportem, zamierzają rozpocząć finansowanie stypendiów sportowych dla swoich zawodników, iż takie działanie może z dużą dozą prawdopodobieństwa zostać uznane za czynność pozorną dokonaną w celu obejścia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zaznaczamy jednocześnie, że wszelka odpowiedzialność za takie działania spada na klub sportowy (zarząd klubu, trenerów, zawodników) oraz udostępniającego obiekt sportowy. Odpowiedzialności nie ponoszą związki sportowe, które bez uzyskania informacji bezpośrednio z właściwego ministerstwa dokonują własnej wykładni przepisów – w naszej ocenie – narażając inne podmioty na odpowiedzialność.   

Jednocześnie zaznaczmy, że jest to również jedynie opinia prawna, która może ulec zmianie, w szczególności, gdy pojawią się wytyczne bądź interpretacje pochodzące ze źródeł rządowych.