W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

XML

Treść

Ogłoszenie o naborze nr 1/2021

na wolne stanowisko urzędnicze

w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

86-005 Białe Błota, ul. Czysta 1a

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Obsługi Edukacji i Sportu 
w dniu 24 lutego 2021 roku


 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.) Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej, w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

- księgowanie wyciągów bankowych zgodnie z klasyfikacją budżetową dochodów i wydatków w programie VULCAN

- kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych (faktury, rachunki) w zakresie zgodności dokumentu z umową lub zamówieniem oraz prawidłowa ich dekretacja zgodnie z polityką rachunkowości

- weryfikacja i uzgodnienia rozrachunków kosztów i przychodów

- wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego majątku trwałego

- inne zadania z zakresu finansowo-księgowego w zależności od doświadczenia zawodowego

- wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem inwentaryzacji jednostek objętych obsługą COEiS oraz składników majątkowych COEiS

- obliczanie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie list płac w programie VULCAN

- sporządzanie dokumentacji do ZUS w programie PŁATNIK

- sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON

- współpraca z osobami na stanowiskach: główny specjalista oraz pomoc administracyjno-biurowa

- wykonywanie innych czynności zleconych przez główną księgową lub kierownika COEiS oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami COEiS i dyrektorami placówek obsługiwanych.

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

- wykształcenie średnie lub wyższe – preferowana specjalność finanse i rachunkowość

- staż pracy co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych

- znajomość przepisów:

·         ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.)

·         ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.)

·         ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.)

·         ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 t.j.)

·         ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 t.j.)

·         ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 t.j.)

·         ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.)

·         ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 t.j.)

·         ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 t.j.)

·         oraz rozporządzeń do ww. ustaw.

- umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania: MS Office (w tym bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel), pakiet VULCAN, PŁATNIK

- umiejętność pracy w zespole

- umiejętność pracy pod presją czasu

- wysoka kultura osobista, kreatywność i samodzielność

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom

- obywatelstwo polskie

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać 
z pełni praw publicznych

- kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kandydat musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b) dodatkowe:

- preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- doświadczenie w obsłudze interesantów

- prawo jazdy kat. B.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- usytuowanie stanowiska pracy: budynek piętrowy, wysoki parter, winda dla osób niepełnosprawnych

- obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2021 roku, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wynosił więcej niż 6%.

IV. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

- list motywacyjny

- życiorys /CV/ z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej

- kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia

- kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach, ukończonych szkoleniach

- kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwo pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu itp.)

- oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru załączonego 
w ogłoszeniu

- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a 
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1282 t.j.) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. Wymagane dokumenty można składać:

- osobiście – w sekretariacie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach, pokój 120 (budynek „B” Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, ul. Czysta 1a)

- przesłać pocztą na adres: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota

w terminie do dnia 15 marca 2021 roku, do godz. 14:00

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej - ogłoszenie Nr 1/2021”

VI. Inne informacje:

- o zakwalifikowaniu do II etapu naboru – kandydaci zostaną powiadomieni 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie

- dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski

- oferty, które wpłyną do Centrum Obsługi Edukacji i Sportu po określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do sekretariatu COEiS lub data stempla pocztowego

- z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Obsługi Edukacji i Sportu oraz na tablicy informacyjnej Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, ul. Czysta 1a.


Załącznik: Oświadczenie kandydata oraz klauzula informacyjna