W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

RODO

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lead

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas znak jakości uwzględniający potrzeby wszystkich osób których dane przetwarzamy. Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie Państwa praw dóbr osobistych jest dla nas istotne.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.

Dane podawane przez Państwa w przypadku korzystania z naszych usług przetwarzane są zgodnie  z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako COEiS odpowiedzialne za przetwarzanie danych ustaliliśmy środki techniczne 
i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.


Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

·         bezpośrednio od Państwa,

·         zostały udostępnione przez jednostki oświatowe Gminy na mocy obowiązującego prawa

·         ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.


Kto jest administratorem Państwa danych?

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach

ul. Czysta 1a; 86-005 Białe Błota

reprezentowana przez Kierownika


Jakie dane przetwarzamy?
Placówka przetwarza następujące kategorie danych:

·         dane kontaktowe;

·         dane niezbędne do statutowej działalności Placówki

·         dane niezbędne w procesie zatrudnienia

·         dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i wystawienia faktury;


Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

·         celem spełnienia wymagań prawnych związanych z zatrudnieniem, obsługi administracyjno-finansowej

·         w celu zawarcia i wykonania umowy: Umowy o świadczenie usług, Inne Umowy cywilnoprawne

·         w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na COEiS, np. spełnienia obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku, 


Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie w COEiS.

W zakresie przetwarzania danych celem obsługi administracyjno-finansowej, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań prawa. Brak podania danych uniemożliwia powyższą obsługę.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z COEiS, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. 

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.


Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?
Można to zrobić  e-mailowo pod adres arnold.partner@gmail.com.


Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1a) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1, zdanie 1b) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega COEiS, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1c) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu COEiS lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1, zdane 1f) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących  i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Państwa dane będą też udostępniane organom publicznym, samorządowym na mocy obowiązującego prawa.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).


Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. 


Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.


Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez COEiS?
Obecnie takie skargi kierować można do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.


Na czym polega prawo do sprostowania danych (Art. 16 zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowej sprostowania Państwa niewłaściwych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do naszego Inspektora ochrony danych lub do COEiS odpowiedzialnej za przetwarzanie danych.
 

Administrator Danych - Kierownik COEiS