W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) uprzejmie informujemy, że:

- zgodnie z §9 ust. 16 Rozporządzenia organizowanie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych możliwe jest wyłącznie bez udziału publiczności, między innymi, dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
- potwierdzeniem spełnienia ww. wymogu jest dokument wystawiony przez właściwy polski związek sportowy.

Klub sportowy, spełniający wymogi określone w rozporządzeniu, chcący korzystać z obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach w okresie do dnia 20 marca 2021 roku musi uzyskać pisemną zgodę zarządcy obiektu. Aby ją otrzymać należy:
- złożyć wniosek, w którym należy wskazać obiekty, z których klub chciałby korzystać (wzór do pobrania poniżej):
- do wniosku załączyć potwierdzenie uczestnictwa klubu lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Potwierdzenia wydawane przez wojewódzkie związki sportowe na podstawie upoważnień polskich związków sportowych zawierać muszą wyraźną informację, z której wynika, że współzawodnictwo sportowe, w którym uczestniczy klub i jego zawodnicy, organizowane jest przez właściwy polski związek sportowy. Dopuszcza się możliwość przedłożenia dokumentu bez podpisu, generowanego przez system elektroniczny właściwy dla danego polskiego związku sportowego;
- do wniosku załączyć aktualny wykaz zawodników lub zespołów zgłoszonych na obecny sezon do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez właściwy polski związek sportowy, potwierdzony aktualną licencją zawodnika lub zaświadczeniem wydanym przez właściwy polskiego związku sportowego. Dopuszcza się możliwość przedłożenia dokumentu bez podpisu, generowanego przez system elektroniczny właściwy dla danego polskiego związku sportowego;

W okresie obowiązywania ograniczeń, o których mowa w Rozporządzeniu zawodnik bądź trener w trakcie zajęć sportowych prowadzonych na obiektach zarządzanych przez Centrum Obsługi Edukacji i Sportu zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginały bądź kopie ww. dokumentów, a także, w przypadku sportów zespołowych, potwierdzoną lub wygenerowaną elektronicznie imienną listę zawodników zgłoszonych do współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez właściwy polski związek sportowy.

Wniosek wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota lub przesłać na powyższy adres. Wniosek wraz z załącznikami można również przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: coeis@bialeblota.eu.