W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

RODO

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: Ochrona danych osobowych stanowi dla nas znak jakości uwzględniający potrzeby wszystkich osób których dane przetwarzamy. Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie Państwa praw dóbr osobistych jest dla nas istotne. Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach. Dane podawane przez Państwa w przypadku korzystania z naszych usług przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych. Jako Placówka odpowiedzialne za przetwarzanie danych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych. Skąd mamy Państwa dane? Państwa dane pozyskaliśmy:  bezpośrednio od Państwa,  ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł. Kto jest administratorem Państwa danych? Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach ul. Zabytkowa 5 ; Przyłęki 86-005 Białe Błota reprezentowana przez Dyrektora Jakie dane przetwarzamy? Placówka przetwarza następujące kategorie danych:  dane kontaktowe;  dane niezbędne do statutowej działalności Placówki  dane niezbędne w procesie zatrudnienia  dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy i wystawienia faktury; Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych? Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:  celem spełnienia wymagań prawnych związanych z zatrudnieniem, przyjęciem dziecka do Placówki  w celu zawarcia i wykonania umowy: Umowy o świadczenie usług, Inne Umowy cywilnoprawne  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Placówce, np. spełnienia obowiązków w przy wystawienia faktury lub rachunku, Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe? W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie w Placówce. W zakresie przetwarzania danych celem przyjęcia dziecka do placówki, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań prawa. Brak podania danych uniemożliwia przyjęcie dziecka do Placówki. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Placówką, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych? Można to zrobić e-mailowo pod adres arnold.partner@gmail.com. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1a) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1, zdanie 1b) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega Placówka, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1, zdanie 1c) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu Placówki lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1, zdane 1f) zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy? Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Państwa dane będą też udostępniane organom publicznym, samorządowym na mocy obowiązującego prawa. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi? Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane? Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Placówkę? Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych? Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Na czym polega prawo do sprostowania danych (Art. 16 zasadniczego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowej sprostowania Państwa niewłaściwych danych osobowych oraz - uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych również w drodze oświadczenia uzupełniającego. Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do naszego Inspektora ochrony danych lub do Placówki odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej INFORMACJA DOT. MONITORINGU W SZKOLE Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Szkoły Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach Ul. Zabytkowa 5, 86-005 Białe Błota Reprezentowany przez Dyrektora 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zw. z art. 108austawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. 3. Monitoring stosowany jest w pomieszczeniach szkoły oraz terenu wokół szkoły. Rejestrowany jest wyłącznie obraz z kamer, nie jest rejestrowany dźwięk. 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. 5. Po upływie w/w okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 6. Dane osobowe nie będą przekazane za granicę ani użyte do profilowania. 7. Posiada Pan/ Pani prawo do: a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; b. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; 8. Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest: Arnold Paszta arnold.partner@gmail.com